Xuyên Không

Truyện xuyên không là thể loại tiểu thuyết mà nhân vật chính đã đi từ không gian, thời gian, thời đại họ sống sang một không gian, thời gian, thời đại khác.