Mạt Thế

Kho truyện mạt thế với nội dung thiên tai như các loại động đất sóng thần lũ lụt núi lửa thi nhau nổi lên, động vật biến dị, xã hội văn minh bị phủ định, nhân loại trở về thời kỳ nguyên thủy.