Hệ Thống

Truyện Hệ thống là thể loại truyện mà nhân vật chính là sản phẩm của thần hay siêu cấp công nghệ cao, có thể ký sinh trong linh hồn nhân loại, có loại có tư tưởng trí năng tình cảm riêng giống như nhân loại, cũng có loại lạnh như băng không mang theo cảm