Dị Năng

Truyện dị năng là loại truyện mà nhân vật chính xuất hiện các loại siêu năng lực, tham gia các tổ chức thần bí bắt đầu chiến đấu làm nhiệm vụ, vạch trần các bí mật tối cao của thế giới.